Date cu caracter personal și confidențialitate

Atunci când folositi site-ul sau serviciile noastre, este posibil ca Fundația Dreptul la Educație să colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre dumneavoastră.

Fundația Dreptul la Educație se angajează să utilizeze datele dumneavoastră personale în conformitate cu obiectivele prevazute și se angajează să păstreze confidentialitatea informațiilor personale colectate, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă. Aceasta declarație de confidențialitate nu se extinde asupra paginilor de web ale terților cu link-uri către site-ul Fundației Dreptul la Educație.

Începand cu 25 Mai 2018 este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor [GDPR], acronimul de la EU General Data Protection Regulation, și se referă la Regulamentul nr. 679/2016 al UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

În conformitate cu acest regulament:

Datele cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor noastre vor fi prelucrate de către Fundația Dreptul la Educație în urmatoarele scopuri:

– Pentru rezolvarea unei solicitări de rezervare a spațiului din cadrul OK Center România, trimise pe e-mail sau telefonic, pentru susținerea unor anumite evenimente solicitate de dumneavoastră.

– Pentru asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor care au loc în cadrul OK Center România.

– În vederea participării la cursurile de educație financiară oferite de Fundația Dreptul la Educație.

– În scop probatoriu în legatură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

Datele cu caracter personal vor fi:

– procesate in mod legal, corect și intr-o maniera transparenta fata de dumneavoastra, persoana vizata (‘principiul legalitatii, corectitudinii și transparentei’);

– colectate in scopuri specifice, explicite și legitime și fara a fi prelucrate ulterior intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare științifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile inițiale, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (’limitari legate de scop’);

– adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate (‘reducerea la minimum a datelor’);

– exacte și, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere (‘exactitate’);

– pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depașește perioada necesara indeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, în scopuri de cercetare stiințifica sau istorica ori in scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a masurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevazute în prezentul regulament în vederea garantarii drepturilor si libertaților persoanei vizate (‘limitari legate de stocare’);

– prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare (‘integritate și confidențialitate’).

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o țară terță.

Persoana vizata are, de asemenea, drepturi în temeiul GDPR. Acestea constau din:

– Dreptul de a fi informat

– Dreptul de acces

– Dreptul la rectificare

– Dreptul de stergere

– Dreptul de a restricționa procesarea

– Dreptul la portabilitatea datelor

– Dreptul de a obiecta

– Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Pentru a vă informa asupra drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vizitați site-ul Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor, în calitate de persoana vizată,  o puteți face în scris către responsabilul cu protecția datelor:  Cabinet Avocat Cristina Ciucă, Bdl. Iuliu Maniu, Nr. 55, Bl. 17, Sc. E, Ap. 199, Sector 6, București.